Referitor la CNI "Coresi"SA.

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari.detalii?idi=5920&idl=1

Destinatar: Guvernul României

1977cbfe-2f6f-49db-b948-1072674b7b30

Rezultatul analizei – Brudaşcu Dan

  • .ARDEALL1" Cluj s~a dllblalde la an la Cluj - slngum suluue de majorare a salaurlpr (Cluj 100%)

Textul original

PARLANIETNUL ROMÂNE! > CAMERA DEPUTATILOR ,au UREŞTI Nr. !wc 12003 INTREBARE v3 42 4.1.& Adrcsală DamnuluiAdrlan rase Prlmul rruulsrru al Român De sarre Depurarul Dan Bnldaşcu. Grupul Parlamenlar al PRM şi ptezcnlalã în şedmţn caruerer Depulaulor dm dala de Obiectul întnbăr va rugam sa dlspuueu a se reveni şl a se asigura rezolvarea ravuraprla a srruapel creme de HG nr :roz/l: op 2003, î.. :are :sl: preväzuiâ srraregra de privalizale a cm „CORESI" SA Acezsxn prevede ca sucursalele suruppueure ale cm „CORESI" su. esre vorba de Tlpografla dln lsaeau. craloua. Oradea şi clureNapuea. sa ñc vânduw cu activ: şl uu ca suclerap coruemrale Dln .lcenslã cauză arar sll-ldicalele. cã! si pntmnatul suur nemultumiti Sucursala lmpremena „ARDEALLI" clur arc profu pe prrruele r: luru ale auulur 2003 de apronpe 4 mlliarde rle le.. nu a :nu: s. nu .lrc aarpru la bugeml dc srar. a lacul mvesuul ua fiecare au. rereuuelugrre. ulurrra ñlnd acluuuouare uuer lruu complete de fmlsal eaue De asemenea. uemulţurrurea lor esre dnmmlá faprulur că sualeglz de prwanzare a rosl ñculă fãrã consultarea şl rurarmarea urullearelur. Nlcl pana în aeesr ruprueur aceskea nu şllu se se va îurarupla cu saldlldlil care nu doresc altceva dacã! să muncească cmsm, Exlslá preeeueurul cu vânzarea sueursalel .Bacovlf Bacău. în dal: de 30 octombrie zum, dar nu se euuuasre uruaua salauarilur. cum vor n pmlcjaţ dacã va n pasrral nbicclul de aeruuare va rugăm sa racer; demersunlc necesare peurru a n mndlñcmã HG ar ewlz os 2m: in sensul de a uu ll vândutăImpnmenn,.ARDEALUL"C1uJ sa acuve Meurrauaur ea ur slruaua în care se va face vãnmrcn ea ncuve de către CNI „CORESI" SA nu vor lnua banll lu bugelul d: srar. el in marul cumparuer În aces( sens. bugerul de srar va pierde e sursa lmporlaura de venll o alra rugarruule esre aceea de u n scoasă dc sub monltoriurc cnnfmm orduuaurer nr 79/2001 a cNl „CORESI" SA care are pronr Şl nu are damnl la bugelul de srar, cuuseerurele uegarue de anim social dlrl asesr puuer de vedere e blucarea euaururuulur fundulul d: salau.. în spareclura rrrururarea salurlllur cumulámv: pe ulrrmu apr aur esre de 10%. c .ar dacã clfm de araceu sr pmñtul la lrupruuerra ..ARDEALL1" Cluj s~a dllblalde la an la au - slngum suluue de majorare a salaurlpr în aceaslã silunlle fund prru disponlblllzărl de personal care nu considerăm că trehule să ne un scop în sure . realrzarlle dln acest puucr de vedere ecunumlc. am pacale, uu epureaza luarrereur câl ar n rle bune, calegcric msulcllonând angajarea de persona! caliñcal d: care esse navale, lrebulnd încadlearez în „ncelaşi" fund rle sala Dara se ›ullclkî ruspuus scris/oral şerrurazura